Měříme úspěšnost léčby epidemie vyspělého světa - obezity.

Právní podmínky

Přístup k této stránce a její užívání podléhá těmto podmínkám a všem příslušným právním předpisům. Užíváním této stránky (tj. prohlížením, přihlašování, nebo zadáváním dat apod.) vyjadřujete svůj bezvýhradní souhlas s těmito podmínkami a zavazujete se je respektovat.
Provozovatelem webu je Marek Čierny, IČ: 74284254, Konečného 4, 61500 Brno.

Obecné podmínky užití

 1. Veškeré materiály na této stránce (tj. veškeré texty, obrázky atd.) jsou předmětem ochrany dle příslušných předpisů upravujících autorská práva a jiná práva k nehmotným statkům.
 2. Provozovatel webu nenese žádnou odpovědnost za to, že informace, kterou jsou uvedeny na této webové stránce, jsou přesné, aktuální či úplné. Osoba, která se spoléhá na materiály uvedené na této stránce, tak činí vždy na své vlastní riziko a odpovědnost.
 3. Provozovatel neposkytuje žádné záruky, že materiál na této stránce je úplný, přesný, spolehlivý, aktuální, neporušující práva třetí osob; že přístup na tuto webovou stránku bude bez přerušení nebo bezproblémový; že tato webová stránka bude bezpečná; že jakákoliv rada nebo názor získaný od provozavatele prostřednictvím této webové stránky je přesný nebo se na něj dá spolehnout a veškerá tvrzení nebo záruky jsou výslovně odmítnuty.
 4. Prozovatel neodpovídá za žádné přímé, náhodné, následné či nepřímé škody vzniklé v důsledku přístupu, nemožnosti přístupu či použití obsahu této stránky, zahrnujíce jakoukoliv škodu, která může vzniknout v důsledku stažení jakékoliv informace či materiálu z této stránky.

Podmínky zadávání dat do VOLO

Správce údajů (lékař s přístupem do data-manageru volo.cz) svou účastí na projektu VOLO (přihlášením a zadáváním dat do data-manageru) pověřuje provozovatele VOLO.cz zpracováním zadávaných údajů.
 1. Provozovatel se zavazuje ukládat údaje, jejihož zpracováním je pověřen, do databáze na internetu a poskytovat správci souhrnné statistiky, zejména vývoj BMI, Excess weight, komorbidit, v online prostředí.
 2. Provozovatel se zavazuje, že nepodstoupí údaje, jejímž zpracováním byl pověřen, třetí osobě a bude dbát ochrany dat správce. V souvislosti se zabezpečením a zajištěním informací, které jsou shromažďovány, provozovatel přijal organizační a technická opatření, aby tak zabránil neoprávněnému přístupu k informacím či jejich zneužití. Součástí zabezpečení dat je:
  • zabepečený přenos dat SSL/https s certifikátem skok.cz
  • šifrováním identifikačních údajů v databázi
  Navzdory vysokému úsilí, které ochraně dat provozovatel věnuje, je nutno upozornit, že v současné době neexistuje takový bezpečnostní systém, který by byl nepřekonatelný.
 3. Správce se zavazuje do databáze ukládat pouze anonymní data. Správce se zavazuje evidovat klíč, s jehož pomocí lze uložená data přiřadit ke konkrítnímu subjektu údajů (dále jen "klíč"), na bezpečném místě mimo oblast internetu.
 4. Správce si je vědom své odpovědnosti za ochranu osobních údajů ve smyslu § 13 Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zavazuje se zabepečit, že jeho přístupové heslo ani klíč nebudou zneužity.
 5. Správce údajů souhlasí se zpracováním poskytnutých dat do globálních statistik projektu VOLO a se zveřejněním těchto souhrnných neosobních informací na internetu.
 6. Nedílnou součástí podmínek účasti na projektu VOLO (zadávání dat do data-manageru) jsou obecné podmínky užití, viz výše.

Tyto podmínky mohou být kdykoliv změněny, rozšířeny či odvolány.
Tyto podmínky se řídí právním řádem České republiky.
VOLO VOLO.cz - Výsledky Operační Léčby Obezity
kontakt / zapojit se / právní podmínky / přihlášení registrovaného specialisty
WLSR
Powered by marek.cierny.cz. Copyright © Marek Čierny.